Regulamin Hodowców

 

REGULAMIN

określający prawa i obowiązki hodowców koni uczestniczących w programach hodowlanych realizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) oraz prawa i obowiązki Polskiego Związku Hodowców Koni i Związków Hodowców Koni (Związków) wykonujących na zlecenie PZHK zadania związane z realizacją programów hodowlanych zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZHK Nr 11/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

 

Postanowienia ogólne

Wszyscy hodowcy koni uczestniczący w programach hodowlanych realizowanych przez PZHK i Związki mają równe prawa w odniesieniu do możliwości realizowania programów hodowlanych, w szczególności wpisu koni do odpowiednich ksiąg.

 

Rozdział 1.

 

§ 1. Hodowcy mają prawo:

1.         Uczestniczenia w imprezach i innych wydarzeniach, w szczególności wystawach, czempionatach i pokazach związanych z realizacją właściwego programu hodowlanego, organizowanych przez PZHK lub Związki.

2.         Do uzyskiwania od pracowników biura PZHK i biur Związków niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z realizacją programów hodowlanych.

3.         Odwoływania się w sprawach określonych w § 8 ust. 1.

§ 2. Hodowcy mają obowiązek:

1.         Przestrzegania postanowień i zasad programów hodowlanych, w szczególności dotyczących wpisywania koni do ksiąg, poddawania ich ocenie wartości użytkowej i hodowlanej oraz zakazów i nakazów dotyczących wykorzystania zwierząt w rozrodzie, a wynikających z programów hodowlanych oraz przepisów prawa.

2.         Udzielania na żądanie PZHK i Związków informacji dotyczących realizacji przez hodowcę programu hodowlanego oraz umożliwienia dostępu do dokumentacji hodowlanej prowadzonej przez hodowcę (związanej z realizacją programu hodowlanego), określonej w programie hodowlanym w rozdziale „Dokumentacja hodowlana”, w szczególności:

-           świadectwo pokrycia/unasienniania klaczy,

-           zaświadczenie o dokonaniu przeniesienia zarodka.

3.         Uiszczania opłat za czynności związane z realizacją programów hodowlanych, wykonywanych przez PZHK i Związki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi cennikami, dostępnymi na stronach internetowych: PZHK (https://www.pzhk.pl) i Związków (https://www.pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/).

4.         Traktowania zwierząt w sposób właściwy, zgodny z zasadami dobrostanu zwierząt tj. poprzez otoczenie opieką posiadanych koni zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrostanu, a w szczególności: zapewnienie im higienicznych warunków utrzymania i należytej pielęgnacji codziennej i okresowej, dbanie o ich zdrowie fizyczne i psychiczne, właściwe żywienie, ochronę przed przypadkowym kryciem, poddawanie szczepieniom ochronnym oraz innym zabiegom profilaktyki zootechnicznej i weterynaryjnej, utrzymywanie tylko takiej liczby koni, którym hodowca jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki egzystencji.

 

§ 3. Zaleca się, aby Hodowca: 

1.       Brał udział w wystawach hodowlanych, czempionatach i pokazach koni, poddawał swoje konie ocenie wartości użytkowej oraz badaniom w kierunku chorób dziedzicznych. 

2.       Stosował zasady postępowania z koniem rekomendowane przez PZHK.

 

Rozdział 2.

§ 4. Hodowcy będący  Członkami Związków,

oprócz praw i obowiązków określonych niniejszym regulaminem posiadają prawa i obowiązki określone w statutach właściwych Związków oraz w statucie PZHK.

§ 5. Hodowcy - Członkowie Związków, oprócz zaleceń określonych w § 3:

1.         Muszą stosować się do uchwał i wytycznych właściwych władz statutowych oraz obowiązujących instrukcji PZHK i Związków dotyczących hodowli koni. 

2.         Mogą korzystać z publikacji i periodyków wydawanych przez PZHK i Związki oraz z celowych funduszy PZHK i Związków, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych PZHK i Związków, dotyczących tych funduszy.

 

Rozdział 3.

§ 6. PZHK ma prawo do:

1.         Doskonalenia hodowli i chowu koni na obszarze realizowania programów hodowlanych

2.         Podejmowania stosownych działań w celu rozwoju liczebności pogłowia koni na obszarze realizowania programów hodowlanych.

3.         Wnioskowania w sprawie zmian w programach hodowlanych do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 7. Obowiązki PZHK i Związków:

1.         Realizacja programów hodowlanych opublikowanych na stronie internetowej   https://www.pzhk.pl/hodowla/programy-hodowlane/

2.         Podejmowanie działań w celu promowania hodowli koni objętych programami hodowlanymi,

3.         Współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni,

4.  Reprezentowanie interesów hodowców koni objętych programami hodowlanymi w kontaktach z organami  administracji rządowej i samorządowej oraz ze związkami i organizacjami zagranicznymi związanymi z hodowlą  koni,

5.         Szkolenie hodowców- członków Związków w zakresie hodowli i użytkowania koni,

6.         Szkolenie hodowców w zakresie obowiązujących programów hodowlanych,

7.        Udzielanie merytorycznej pomocy hodowcom – członkom Związków w przygotowaniu do użytkowania i sprzedaży   koni,

8.         Współpraca z właściwymi władzami w zakresie realizowanych programów hodowlanych,

9.         Organizowanie wystaw, czempionatów i pokazów koni,

10.    Udzielanie porad i pomocy fachowej hodowcom – członkom Związków, organizowanie dla nich szkoleń w zakresie hodowli i chowu koni, podkuwnictwa, zoohigieny, użytkowania koni, w tym prób użytkowości oraz seminariów naukowych, wykładów i wyjazdów specjalistycznych,

 

11.   Popularyzowanie czasopism fachowych, wydawanie i publikowanie własnych czasopism, książek oraz utrzymywanie stron internetowych.

Rozdział 4.

§ 8. Rozstrzyganie sporów między hodowcami uczestniczącymi w programach hodowlanych, a PZHK lub Związkami.

 1.         Hodowca może złożyć odwołanie dotyczące:

a)         braku wpisu lub wpisu swojego konia do księgi,

b)         przeprowadzenia oceny wartości użytkowej swojego konia niezgodnie z przepisami programu hodowlanego,

c)         wyniku oceny wartości użytkowej swojego konia,

d)         wyniku próby antydopingowej swojego konia lub kary za naruszenie przepisów antydopingowych.

2.         Hodowca składa odwołanie w następujących terminach:

a)         W sprawach o których mowa w ust. 1 pkt. a – c najpóźniej do 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyniku oceny konia,

b)      W sprawach o których mowa w ust. 1 pkt. d zgodnie z trybem odwoławczym określonym w przepisach antydopingowych.

3.         Odwołania zgłoszone po upływie terminów określonych w ust. 2 pkt. a-c nie są rozpatrywane.

4.         Odwołanie określone w ust. 2 pkt a-c składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem do Zarządu PZHK; uzasadnienie  powinno zawierać wskazanie okoliczności, zaistnienie których spowodowało wniesienie odwołania.

5.         Za wniesienie odwołania obowiązuje opłata w wysokości 400 zł. Opłata jest zwracana Hodowcy w przypadku jeżeli   Zarząd PZHK uzna je  za zasadne.

6.         Odwołania rozstrzyga Zarząd PZHK na najbliższym posiedzeniu.

7.         W przypadku opisanym w ust. 1 pkt a i c Zarząd PZHK może podjąć decyzję o powtórnej ocenie konia.

8.         Rozstrzygnięcia Zarządu PZHK są ostateczne.

 

Nasi partnerzy